Ambtenarenwet

Artikel 16 Ambtenarenwet

Onderstaand artikel wordt toegevoegd aan de ambtenarenwet

§5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

1. Krachtens deze wet genomen besluiten die zijn genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behouden hun geldigheid.

2. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van deze wet genomen besluit of handeling dat voor het in het eerste lid bedoelde tijdstip is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor dat tijdstip.

Parlementaire geschiedenis

[Voorstel van wet] [1], 32 550, nr. 2.

ARTIKEL I

M

Artikel 133 wordt vervangen door:

Artikel 133a

Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van de Ambtenarenwet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van die wet.

[Memorie van toelichting] [2], 32 550, nr. 3.

II ARTIKELEN (p.20-34)

Artikel I, onderdeel M

In de voorgestelde artikelen 133 en 133a van de Ambtenarenwet is het overgangsrecht van de normalisatie opgenomen.

(…)

In het voorgestelde artikel 133a wordt bepaald dat procedures die worden gevoerd inzake een op grond van de Ambtenarenwet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling, op grond van het oude recht worden voortgezet. Is bijvoorbeeld bezwaar of beroep ingesteld tegen een ontslag dat vóór de inwerkingtreding is ingegaan, dan kan tot en met de Centrale Raad van Beroep worden geprocedeerd. Wordt het ontslagbesluit vernietigd na de inwerkingtreding van onderhavig voorstel van wet, dan herleeft de aanstelling als gevolg van de vernietiging en wordt deze op grond van artikel 133, eerste lid, met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van onderhavig voorstel van wet alsnog omgezet in een arbeidsovereenkomst (tenzij de rechter de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit voor gedekt verklaart). Artikel 133a is overigens niet alleen van toepassing op ontslagbesluiten, maar op alle besluiten en handelingen waartegen op grond van het thans geldende recht bezwaar, beroep of hoger beroep kan worden ingesteld.

[Gewijzigd voorstel naar aanleiding van advies RvS][3], 32 550, nr. 5.

ARTIKEL I (p.1-6)

M

Artikel 133 wordt vervangen door:

(…)

Artikel 13

1. Krachtens deze wet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluiten die zijn genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behouden hun geldigheid.

2. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van deze wet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van die wet.

[Gewijzigde Memorie van toelichting naar aanleiding van advies Rvs][4], 32 550, nr. 6.

II ARTIKELEN (p.22-38)

Artikel I, onderdeel M (p.34-35)

In de voorgestelde artikelen 12, 13 en 14 van de Ambtenarenwet is het overgangsrecht van de normalisatie opgenomen.

(…)

In het voorgestelde artikel 13, eerste lid, wordt bepaald dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel genomen besluiten hun rechtskracht behouden. In het tweede lid wordt bepaald dat procedures die worden gevoerd inzake een op grond van de Ambtenarenwet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling, op grond van het oude recht worden voortgezet. Is bijvoorbeeld bezwaar of beroep ingesteld tegen een ontslag dat vóór de inwerkingtreding is ingegaan, dan kan tot en met de Centrale Raad van Beroep worden geprocedeerd. Wordt het ontslagbesluit vernietigd na de inwerkingtreding van onderhavig voorstel van wet, dan herleeft de aanstelling als gevolg van de vernietiging en wordt deze op grond van artikel 12, eerste lid, met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van onderhavig voorstel van wet alsnog omgezet in een arbeidsovereenkomst (tenzij de rechter de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit voor gedekt verklaart).

Artikel 13 is overigens niet alleen van toepassing op ontslagbesluiten, maar op alle besluiten en handelingen waartegen op grond van het thans geldende recht bezwaar, beroep of hoger beroep kan worden ingesteld. Op grond van het eerste lid blijft zo’n besluit in stand. Op grond van het tweede lid kunnen lopende procedures worden voortgezet. Het betreft alle vormen van geweigerde bevorderingen, disciplinaire maatregelen, terugvorderingen e.d., ook als die besluiten onder het nieuwe recht niet meer zouden kunnen worden genomen.

(…)

[Eerste nota van wijziging][5], 32 550, nr. 9.

§5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

1. Krachtens deze wet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluiten die zijn genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I tot en met IX van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behouden hun geldigheid.

2. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van deze wet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling dat voor het in het eerste lid bedoelde tijdstip is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor dat tijdstip.

[Tweede nota van wijziging][6], 32 550, nr. 11.

ARTIKEL IIa (p.3)

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 november 2006 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) (30 880) tot wet is of wordt verheven en artikel 2 van die wet in werking is getreden dan wel treedt, wordt de Ambtenarenwet 201. als volgt gewijzigd:

(…)

B

In artikel 16 wordt «artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993» telkens vervangen door: artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 201x.

[Derde nota van wijziging][7], 32 550, nr. 17.

 7. (p.2)

Artikel IIa, onderdeel B, komt te luiden:

B In artikel 16 wordt «of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993» telkens vervangen door:, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 201x.

[Vierde nota van wijziging][8], 32 550, nr. 43.

2.

B

In artikel 16, eerste en tweede lid, wordt «of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993» telkens vervangen door:, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012.

[Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Slob en Kerstens], 32 550, nr. 45.

II

In artikel I vervalt in artikel 16, eerste en tweede lid, telkens: artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de motie Slob/Kuiken (30 880, nr. 43) ingediend naar aanleiding van de behandeling van de nieuwe Politiewet (Politiewet 2012) volledig wordt uitgevoerd. De aangenomen motie hield in dat alle ambtenaren van politie worden uitgezonderd van het wetsvoorstel 32550.

(…)

[Vijfde nota van wijziging][9], 32 550, nr. 56.

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I wordt in de artikelen 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, eerste lid, en 17, eerste lid, «de artikelen I tot en met IX» telkens vervangen door: artikel I.

Toelichting

Dit amendement bevat de wetstechnische aanpassing van een aantal verwijzingen naar aanleiding van het vervallen van artikel IX.

[Gewijzigd voorstel van wet][10], 32 550, A.

Artikel 16

1. Krachtens deze wet genomen besluiten die zijn genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behouden hun geldigheid.

2. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van deze wet genomen besluit of handeling dat voor het in het eerste lid bedoelde tijdstip is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor dat tijdstip.

[1] Kamerstukken II 2010-2011, 32 550, nr. 2.

[2] Kamerstukken II 2010-2011, 32 550, nr. 3 (MvT).

[3] Kamerstukken II 2010-2011, 32 550, nr. 5.

[4] Kamerstukken II 2010-2011, 32 550, nr. 6.

[5] Kamerstukken II 2011-2012, 32 550, nr. 9.

[6] Kamerstukken II 2011-2012, 32 550, nr. 11.

[7] Kamerstukken II 2011-2012, 32 550, nr. 17.

[8] Kamerstukken II 2013-2014, 32 550, nr. 43.

[9] Kamerstukken II 2013-2014, 32 550, nr. 56.

[10] Kamerstukken II 2013-2014, 32 550, A.