Gerechtsdeurwaarderswet

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

ARTIKEL IXb

Artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet wordt als volgt gewijzigd;

Artikel 2

1.De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. De gerechtsdeurwaarder is in het bijzonder belast met:

a. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
b. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
c. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
d. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
e. het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

2.Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het eerste lid bedoelde ambtshandelingen omschreven.

3.Onder ambtshandelingen worden mede verstaan de werkzaamheden die rechtstreeks daarmee samenhangen.

4.De hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op ambtshandelingen en de weigering deze te verrichten.

Toelichting bij tweede nota van wijziging:

Gelet op het feit dat waarnemend notarissen en waarnemend gerechtsdeurwaarders benoemd worden door een orgaan van een overheidswerkgever in de zin van het voorgestelde nieuwe artikel 2 van de Ambtenarenwet, in casu de staat (de voorzitter van de Kamer van toezicht, bedoeld in artikel 94 van de Wet op het notarisambt respectievelijk de minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 23 van de Gerechtsdeurwaarderswet), dient ook voor deze ambtsdragers in artikel 3 te worden bepaald, dat met hen geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten; althans niet door een overheidswerkgever. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in artikel 1 van de Wet op het notarisambt en artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet de kwalificatie van «(openbaar) ambtenaar» te schrappen. Na inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel is de term «ambtenaar» voor deze categorie niet langer passend. Wat blijft is, dat zij belast zijn met bij of krachtens de Wet op het notarisambt of de Gerechtsdeurwaarderswet opgedragen taken. Ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet zullen zij echter niet meer zijn.