Wat moet u doen?

De periode vóór de inwerkingtreding van de Wnra kan worden benut als implementatieperiode. Het is de bedoeling dat overheidswerkgevers in deze periode met vakbonden een cao sluiten die de geldende rechtspositieregelingen vervangt. Als die onderhandelingen niet slagen, wordt de rechtspositieregeling van rechtswege een ‘fictieve’ cao. Uitzondering vormen dan de bepalingen uit de rechtspositieregeling die in strijd komen met dwingend recht. Dat vergt inventarisatie.

Scholing voor alle betrokkenen

Om alle betrokkenen goed voor te bereiden op de normalisering is een intensief scholingstraject nodig. Enerzijds wordt hierin aandacht geschonken aan de transitieperiode en alle vragen die hierbij aan de orde komen. Anderzijds is voorlichting noodzakelijk over de inhoud van het arbeidsrecht zoals dat zal gelden na de inwerkingtreding van de Wnra.

Nieuwe standaarddocumenten

Bovendien is het belangrijk om te beschikken over nieuwe standaarddocumenten. Denk aan  een model arbeidsovereenkomst en een model vaststellingsovereenkomst. Vooruitlopend op de inwerkingtreding is het verstandig de individuele afspraken van het personeel goed vast te leggen. Na de inventarisatie kunt u kiezen of u de ambtenaren eventueel een arbeidsovereenkomst met een incorporatiebeding aanbiedt.

Meer weten? Neem contact op met:

_________________________________________________________________________