Algemene wet bestuursrecht

Wijziging bijlage 1 Awb

Bijlage 1 van de Awb wordt als volgt gewijzigd;

Bijlage 1

Tegen een besluit, genomen op grond van een in deze regeling genoemd voorschrift dan wel anderszins in deze regeling omschreven, kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ambtenarenwet:

 • a. artikel 126, eerste lid, betreffende de toepassing van artikel 121 van de Provinciewet
 • b. artikel 126, tweede lid, betreffende de toepassing van hoofdstuk XVIII van de Provinciewet

Archiefwet 1995:  artikel 38, betreffende de toepassing van de artikelen 124, 124a en hoofdstuk XVII van de Gemeentewet

Belemmeringenwet Privaatrecht: de artikelen 2, vijfde lid, en 3, tweede lid, voor zover de verplichting noodzakelijk is voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdelen a en b, van de Crisis- en herstelwet of voor de uitvoering van een of meer besluiten als bedoeld in:

 • a. artikel 3, eerste lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit
 • b. artikel 21, tweede lid, van de Tracéwet
 • c. de artikelen 3.30, eerste lid, onder a, 3.33, eerste lid, onder a, en 3.35, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening
 • d. artikel 15, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding: de verlegging van kabels en leidingen, verband houdende met de uitvoering van een wegaanpassingsbesluit

Elektriciteitswet 1998: artikel 51

Gaswet: artikel 19

Gemeentewet:

 • a. de artikelen 85, tweede lid, 124, 124a, 155d en 268, eerste lid
 • b. een beschikking tot ophouding als bedoeld in artikel 154a
 • c. de artikelen 278a, vierde lid, en 281, tweede lid, betreffende de toepassing van de artikelen 124 en 124a

Kaderwet dienstplicht: artikel 13

Kieswet:

 • a. de artikelen D 3b, vierde lid, D 6, D 8, G 1 tot en met G 4, I 4, K 8, L 11, M 4, Q 6, S 2, X 4, derde lid, X 4a, derde lid, X 5, derde lid, X 7, vierde lid, X 7a, vierde lid, en X 8, vierde lid
 • b. artikel Y 2 in samenhang met artikel D 3, achtste lid, D 6, D 8, G 1, G 4, I 4, K 8, L 11 of M 4
 • c. de artikelen Y 32 en Y 33

Landbouwkwaliteitswet: een besluit van een tuchtgerecht of een centraal tuchtgerecht, ingesteld door een controle-instelling als bedoeld in artikel 13

Mededingingswet: de artikelen 37, eerste lid, 44, eerste lid, en 47, eerste lid

Monumentenwet 1988: artikel 29

Postwet 2009: hoofdstuk 3A en artikel 58

Provinciewet:

 • a. de artikelen 83, tweede lid, 121, 151d en 261, eerste lid
 • b. de artikelen 271a, vierde lid, en 274, tweede lid, betreffende de toepassing van artikel 121

Spoorwegwet: artikel 71, derde lid

Telecommunicatiewet, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt, genomen op grond van:

 • a. hoofdstuk 5
 • b. hoofdstuk 6, tenzij bezwaar kon worden ingesteld voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002
 • c. de hoofdstukken 6A, 6B en 12

Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming: artikel 4

Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief: artikel 2, aanhef en onder c

Vreemdelingenwet 2000:

 • a. artikel 54, tweede lid
 • b. een aanwijzing als bedoeld in artikel 55, eerste lid
 • c. een kennisgeving als bedoeld in artikel 62a, eerste lid, of 62b
 • d. een inreisverbod als bedoeld in artikel 66a, eerste of tweede lid, dat door middel van een zelfstandige beschikking is uitgevaardigd
 • e. de opheffing of tijdelijke opheffing van een inreisverbod
 • f. de afdelingen 3 en 5 van hoofdstuk 7

Waterschapswet: de artikelen 31, derde lid, 33, vierde lid, en 41, vijfde lid

Waterwet: artikel 3.13, derde lid, betreffende de toepassing van artikel 121 van de Provinciewet

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften: artikel 32

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 • a. een besluit inzake een verklaring als bedoeld in artikel 2.27
 • b. een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 2.34 of 3.13, tweede lid
 • c. artikel 5.2a, eerste lid, betreffende de toepassing van artikel 121 van de Provinciewet
 • d. artikel 5.2a, tweede lid, betreffende de toepassing van de artikelen 124 en 124a van de Gemeentewet
 • e. artikel 5.2a, derde lid, betreffende de toepassing van hoofdstuk XVIII van de Provinciewet
 • f. artikel 5.2a, vierde lid, betreffende de toepassing van hoofdstuk XVII van de Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen:

 • a. een ontslagbesluit als bedoeld in artikel 16, vierde lid
 • b. de artikelen 25, achtste lid, 32b, 32c, 36, eerste lid, 45a gelezen in samenhang met artikel 32b, 49 gelezen in samenhang met artikel 36, eerste lid, en 50h, eerste lid
 • c. de artikelen 39c, vierde lid en 39e, tweede lid, betreffende de toepassing van de artikelen 32b en 32c, en artikel 49 gelezen in samenhang met dit onderdeel

Wet luchtvaart: de artikelen 8.25ea, vierde lid, en 8.25f, tweede, vierde en vijfde lid

Wet milieubeheer:

 • a. artikel 16.31, tweede lid
 • b. artikel 17.15, tweede lid, betreffende de toepassing van artikel 121 van de Provinciewet

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten: de artikelen 2, eerste lid, 3 en 5

Wet op het financieel toezicht:

 • a. hoofdstuk 5.1 en de artikelen 5:77, eerste lid, en 5:81, derde lid
 • b. een besluit terzake van het ingevolge artikel 5:76, tweede lid, of 5:80b, vijfde lid, bepaalde, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80
 • c. de artikelen 6:1 en 6:2

Wet politiegegevens:  artikelen 25 en 28

Wet ruimtelijke ordening:

 • a. een besluit op een verzoek om een kostenvergoeding als bedoeld in artikel 6.8 of 6.9
 • b. een besluit omtrent herziening van een exploitatieplan, dat niet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een besluit omtrent de afrekening en herberekende exploitatiebijdragen van een exploitatieplan alsmede een besluit om geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid
 • c. een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, of artikel 3.26, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, zesde lid
 • d. een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1a of 4.3a

Wet tijdelijk huisverbod